Regulamin i polityka prywatności
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.web-erp.pl, którego właścicielem jest LAUMIK SPÓŁKA Z OGRANICZIONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000982795, posiadająca numer NIP: 8952244475, numer REGON 522613030. Kapitał zakładowy 5000 zł, w całości wpłacony.
  • Regulamin dostępny jest na stronie www.web-erp.pl i wymaga uprzedniego zapoznania się z nim a także akceptacji podczas rejestracji nowego Użytkownika w serwisie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • Integralnymi załącznikami do Regulaminu są:
   • Polityka prywatności
   • Umowa powierzenia danych osobowych
   • Cennik
 2. Definicje
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami
  • Serwis – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym www.web-erp.pl
  • Administrator - LAUMIK SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000982795, posiadająca numer NIP: 8952244475, numer REGON 522613030. Kapitał zakładowy 5000 zł, w całości wpłacony
  • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  • Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika, opisana w pkt. 3 niniejszego Regulaminu
  • Abonament – opłacony przez użytkownika zestaw funkcji opisanych w załączniku do niniejszego Regulaminu „Cennik”
 3. Rodzaje i zakres usług
  • Administrator świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz Użytkownika:
   • Usługi polegające na wystawianiu dokumentów księgowych i zarządzaniu zasobami firmy wg. Zakresu określonego w załączniku do niniejszego Regulaminu „Cennik” w zakresie związanym z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą
  • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany lub rozbudowania funkcjonalności Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika
  • W następstwie punktu 3.2 Użytkownik akceptuje możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępności Serwisu. Przerwy te mogą być efektem prac technicznych nad Serwisem. Administrator nie poniesie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu
  • Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do Internetu a także kompatybilną przeglądarką internetową zapewniającą zgodność z najnowszymi standardami budowy stron internetowych.
  • Administrator nie jest odpowiedzialny za defekty Serwisu powstałe w wyniku niespełnienia wymagań technicznych przez Użytkownika.
 5. Zasady bezpieczeństwa
  • Administrator zapewnia, że Serwis jest zgodny ze standardowymi zasadami bezpieczeństwa, a wszelkie dane Użytkownika są zabezpieczone w należyty sposób. Korzystanie z usług internetowych, jaką jest Serwis może jednak wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. W celu zminimalizowania ryzyka, Administrator rekomenduje zastosowanie działań opisanych w pkt. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 i 5.5.5 niniejszego regulaminu.
  • Hasło zabezpieczające konto użytkownika powinno składać się z 8 do 16 znaków, zawierać co najmniej 1 liczbę, znak specjalny i wielką literę. Nie należy zapisywać i przechowywać haseł w miejscach, w których łatwo je przechwycić.
  • Użytkownik powinien korzystać z szyfrowanego połączenia (https://)
  • W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędu lub nieprawidłowego działania Serwisu, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora
  • Szczegółowe informacje na temat przechowywania danych osobowych Użytkowników znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu „Polityka prywatności”
 6. Opłaty
  • Użytkownik ma prawo skorzystać z Serwisu w kilku wersjach, różniących się funkcjonalnościami i cenami, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego Regulaminu, „Cennik”
  • Nie ma możliwości korzystania z usług Serwisu bez uprzedniej rejestracji konta Użytkownika i akceptacji niniejszego regulaminu wraz z załącznikami,
  • Kwoty Abonamentu opisane w załączniku „Cennik” podane są jako kwoty netto i podlegają opodatkowaniu w wysokości 23%,
  • Abonament ważny jest przez kalendarzowy miesiąc od daty jego zakupu i może być przedłużany na dwa sposoby:
   • Manualnie – wymaga każdorazowego zrealizowania zakupu wewnątrz Serwisu przez Użytkownika po wygaśnięciu Abonamentu,
   • Automatycznie – polega na automatycznym obciążaniu karty debetowej/kredytowej Klienta co miesiąc, wg. Ceny wybranego Abonamentu, po uprzedniej zgodzie Klienta,
  • Korzystanie z serwisu w ramach wersji darmowej umożliwia wystawienie przez Użytkownika do 5 wybranych dokumentów sprzedaży miesięcznie. Z każdym pierwszym dniem następującego miesiąca limit jest zerowany i możliwe jest wystawianie kolejnych 5 dokumentów. Pozostałe różnice poszczególnych wersji Serwisu opisane są w załączniku do niniejszego Regulaminu, „Cennik”.
  • Wersja darmowa Serwisu włączana jest automatycznie dla każdego Użytkownika po zarejestrowaniu nowego konta,
  • Użytkownik po wyborze Abonamentu dokonuje płatności przy użyciu bramki płatności Przelewy24, za pomocą następujących form płatności:
   • Szybki przelew bankowy,
   • Płatności internetowe Blik,
   • Płatność kartą debetową/kredytową,
  • Administrator udostępnia również możliwość płatności bezpośrednio na jego konto bankowe, zamieszczone w załączniku do niniejszego regulaminu, „Cennik”,
  • Wybrany Abonament zostanie aktywowany natychmiast po otrzymaniu wpłaty przez Administratora,
  • Administrator zastrzega sobie możliwość tymczasowego wyłączenia poszczególnych form płatności ze względu na prace techniczne lub awarię operatora bramki płatności,
 7. Świadczenie usług
  • Okres świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika rozpoczyna się w momencie rejestracji nowego konta w Serwisie,
  • W Serwisie może występować tylko jedno konto przypisane do danego numeru NIP lub nazwy zarejestrowanej działalności.
  • W przypadku wykrycia przez Administratora więcej niż jednego konta zarejestrowanego jak w pkt. 7.2, Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy w trybie natychmiastowym,
  • Użytkownik ma prawo usunąć konto w Serwisie po skontaktowaniu się z Administratorem mailowo (biuro@laumik.pl) lub pocztą na adres firmy zawarty w pkt. 1 niniejszego regulaminu,
  • W przypadku korzystania z płatnej wersji Serwisu, uprzednio uiszczona opłata po wypowiedzeniu niniejszego regulaminu nie jest zwracana, niezależnie od wykorzystanego okresu Abonamentu,
  • Umowa może również zostać wypowiedziana Użytkownikowi przez Administratora Serwisu w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny w przypadku wykrycia:
   • Naruszeń niniejszego Regulaminu,
   • Działania na szkodę Serwisu i Administratora,
   • Próby zdobycia nieuprawnionego dostępu, naruszenia zabezpieczeń Serwisu,
   • Działania niezgodnie z obowiązującym Prawem,
   • Podania nieprawdziwych danych i/lub podszywania się pod innych Użytkowników,
   • W pozostałych, uzasadnionych przez Administratora przypadkach,
  • W przypadkach opisanych w pkt. 7.6, po wypowiedzeniu umowy wszelkie uiszczone wcześniej opłaty przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi,
  • W przypadku rozwiązania umowy ze strony Administratora bez podanych przyczyn, kiedy występuje nadpłata Abonamentu (opłacony okres dłuższy niż 1 miesiąc) i nie zachodzą przypadki opisane w pkt. 7.6, Administrator umożliwia opcję zwrotu nadpłaconej przez Użytkownika kwoty.
 8. Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r
  • Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Serwis
  • Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych danych i ich aktualizacji, modyfikacji a także usunięcia
  • Administrator zapewnia, że wszelkie dane Użytkowników przechowywane są z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa i odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem nieupoważnionych osób i podmiotów
  • Dane Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora innym użytkownikom oraz podmiotom, chyba, że istnieje taki nakaz wydany przez organy prawne i sądowe,
  • Dane Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora innym użytkownikom oraz podmiotom w celach marketingowych chyba, że Użytkownik wyraził na to zgodę,
  • Szczegółowe dane na temat przechowywania danych osobowych i ich powierzenia Administratorowi celem świadczenia usług Serwisu dostępne w są w załączniku do niniejszego Regulaminu, „Polityka prywatności”
 9. Odpowiedzialność Administratora
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • Wszelkie szkody wywołane na rzecz podmiotów i osób fizycznych powstałych w wyniku nieprawidłowości lub błędu w działaniu Serwisu. Dotyczy również szkód dot. potencjalnej utraty zysku, kontrahentów, informacji gospodarczych i przerw w wykonywaniu działalności gospodarczej wynikających bezpośrednio i pośrednio z przerw w dostawie usług oferowanych przez Serwis,
   • Szkody prawne i wizerunkowe wywołane przez podanie przez Użytkowników nieprawdziwych i niepełnych danych a także przekazanie danych przez Użytkownika osobom postronnym,
   • Szkody wywołane przez tzw. Siły Wyższe w rozumieniu przepisów prawa Polskiego,
   • Szkody wywołane przez nieprawidłowe działanie sprzętu wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu,
  • Administrator zapewnia, że podjął wszelkie znane mu kroki, aby zapewnić bezpieczne, zgodne z obowiązującym prawem i niezawodne działanie Serwisu
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterki
 10. Prawa autorskie
  • Właścicielem serwisu jest Administrator,
  • Wszelkie grafiki, zdjęcia, logotypy i kod źródłowy aplikacji są własnością Administratora i zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie i edytowanie, chyba, że Administrator wyraził na takie działanie pisemną zgodę,
  • Zabrania się podmiotom zewnętrznym kopiowanie, fotografowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie w dowolnym celu, także marketingowym bez pisemnej zgody Administratora,
  • Każde naruszenie powyższych punktów może skutkować przekazaniem przez Administratora sprawy na tok postępowania cywilnego / karnego wobec osób i podmiotów, które dopuściły się tego naruszenia
 11. Reklamacje
  • W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że serwis działa niepoprawnie lub nie dostarcza usług zgodnie z zapewnieniami, Użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt Administratorowi na adres mailowy biuro@laumik.pl
  • W treści Użytkownik zobowiązany jest podać powód reklamacji, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej a także opcjonalnie przesłać uzasadnione załączniki,
  • Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania i odpowie na adres mailowy Użytkownika,
  • Administrator może nie ustosunkować się do reklamacji w przypadku:
   • Podania niepełnych danych przez Użytkownika,
   • Braku możliwości udzielenia odpowiedzi (brak adresu mail Użytkownika)
 12. Postanowienia końcowe
  • Administrator ma prawo do aktualizacji, zmian i wszelkich modyfikacji niniejszego Regulaminu bez potrzeby uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkownika. Zmiany te nie mogą jednocześnie naruszać praw Użytkowników.
  • Wszelkie spory między Użytkownikiem, a Administratorem rozstrzygane mogą być w sposób:
   • Polubowny,
   • Przed Sądem właściwym dla przepisów Prawa Polskiego,
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa Polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.)
Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: web-erp.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: LAUMIK SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000982795, posiadająca numer NIP: 8952244475, numer REGON 522613030. Kapitał zakładowy 5000 zł. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@laumik.pl
  3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   1. Prowadzenie newslettera
   2. Prowadzenie rozmów typu chat online
   3. Obsługa zapytań przez formularz
   4. Realizacja zamówionych usług
   5. Windykacja należności
   6. Prezentacja oferty lub informacji
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  6. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  7. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:
   1. AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, NIP 7743221825
   2. Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Oddział w Polsce, Generation Park Z, 9th Floor, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, NIP: 1080022032
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  2. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   1. operatorzy pocztowi
   2. ubezpieczyciele
   3. kancelarie prawne i windykatorzy
   4. banki
   5. operatorzy płatności
   6. organy publiczne
   7. operatorzy systemu komentarzy
   8. operatorzy rozwiązania typu chat online
   9. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
   10. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 8. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera
  3. Urządzenia mobilne:
   1. Android
   2. Safari (iOS)
   3. Windows Phone
Umowa powierzenia danych osobowych

Zawarta między:


Użytkownikiem serwisu web-erp.pl (Serwis), zwanym dalej Użytkownikiem


a


Właścicielem serwisu, firmą LAUMIK SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000982795, posiadająca numer NIP: 8952244475, numer REGON 522613030. Kapitał zakładowy 5000 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej Administratorem


 1. Postanowienia ogólne
  • Użytkownik rejestrując nowe konto w serwisie web-erp.pl, akceptuje jego regulamin, a co za tym idzie zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych,
  • Niniejsza umowa jest integralnym załącznikiem do regulaminu serwisu, więc obowiązuje automatycznie po akceptacji regulaminu podczas rejestracji,
  • Użytkownik oświadcza, że posiada status administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej nazywanego „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez siebie za pośrednictwem serwisu web-erp.pl, a zwłaszcza danych osobowych Użytkowników.
  • Użytkownik w oparciu o niniejszą umowę powierza Administratorowi do przetwarzania dane, a Administrator zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych w regulaminie Serwisu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika.
 2. Zakres przetwarzania
  • Udostępnione przez Użytkownika dane będą przetwarzane przez Administratora w celach określonych w Regulaminie Serwisu,
  • W ramach usług oferowanych przez Serwis, Administrator przetwarza również dane klientów (kontrahentów) Użytkownika, w tym dane takie jak kompletne dane działalności gospodarczych, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów.
 3. Oświadczenia i współpraca stron
  • Administrator zapewnia, że przekazane przez Użytkowników dane przechowuje w należyty sposób i dołoży wszelkich starań, aby zachować ich bezpieczeństwo i poufność,
  • Administrator w dodatku do działań opisanych w pkt. a podejmie wszelkie dodatkowe środki wymagane przez prawo a także, w szczególności art. 32 rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”.
  • Użytkownik zapewnia, że dane wprowadzone do Serwisu są prawdziwe i nie naruszają praw oraz dobra osób i podmiotów trzecich
  • Administrator, w odpowiednim zakresie pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków zawartych w art. 32-36 rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”
  • Administrator udostępni Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 36 rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi przez niego upoważnionego do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji po ustaleniu terminu między Stronami. Wszelkie kontrole odbywać się będą w godzinach pracy Administratora.
 4. Powierzenie danych
  • W przypadku powierzenia danych Użytkownika innemu podmiotowi przetwarzającemu, obowiązują te same przepisy o ochronie danych osobowych, jak te, zawarte w niniejszej umowie i opisane w regulaminie Serwisu.
  • Administrator powierza dane Użytkowników innym podmiotom przetwarzającym, tj.
   • AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, NIP 7743221825
   • Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Oddział w Polsce, Generation Park Z, 9th Floor, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, NIP: 1080022032
   • Osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych
 5. Rozwiązanie umowy
  • Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy głównej (akceptacji regulaminu Serwisu)
  • Administrator, po rozwiązaniu niniejszej Umowy usuwa wszelkie zgromadzane Użytkownika, chyba, że przepisy Prawa Polskiego i UE lub odpowiednie organy prawne nakazują ich zachowanie
  • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają zapisy w Regulaminie Serwisu oraz przepisy Prawa Polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.)
Cennik (aktualny na dzień 1.04.2023)
 1. Program web-erp.pl dostępny jest w 5 wersjach abonamentowych, różniących się funkcjonalnościami.
 2. Zapłata za każdą z wybranych wersji może być dokonana jednorazowo lub cyklicznie – za zgodą Użytkownika. W przypadku wyboru rozliczenia cyklicznego, program automatycznie pobierze żądaną kwotę z przypisanej karty płatniczej Użytkownika.
 3. Zakup abonamentu wydłuża czas działania wybranej przez Użytkownika wersji o wybraną ilość miesięcy. Minimalnym okresem abonamentowym możliwym do zakupu jest 1 miesiąc kalendarzowy.
 4. Po wygaśnięciu wybranego, opłaconego abonamentu program automatycznie powraca do wersji darmowej. Jedynym wyjątkiem jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na automatyczne obciążenie karty płatniczej (płatność cykliczna).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zastosowania okresowych promocji i akcji rabatowych a także wprowadzania zmian w niniejszym Cenniku bez uprzedniego informowania Użytkownika. W przypadku Użytkowników, którzy wybrali automatyczne rozliczenie cykliczne, w momencie zmiany Cennika, Użytkownik otrzyma odpowiednią informację mailową z minimalnym wyprzedzeniem 1 miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku zgody na nowy Cennik, płatność cykliczna zostanie anulowana, a Abonament zostanie przekształcony w wersję darmową.
 6. Płatności obsługiwane są przez operatora „Przelewy24”, którego właścicielem jest firma PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198).
 7. Wszelkie ceny zamieszczone w Serwisie są cenami netto, które podlegają opodatkowaniu w wysokości 23% VAT.
 8. Cennik
  • FREE – wersja darmowa,
  • BASIC – 9,99 PLN netto (12,29 brutto)
  • FISKALIZACJA – 19,90 PLN netto (24,48 brutto)
  • BUSINESS – 49,90 PLN netto (61,38 brutto)
  • BUSINESS+ - 79,90 PLN netto (98,28 brutto)
2024 laumik sp. z o.o.